Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging heeft een bestuur en een verantwoordingsorgaan. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van deelnemers en pensioengerechtigden in de particuliere beveiligingsbranche.

Bestuur zorgt voor uw pensioen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling.

Het bestuur:

  • bepaalt het beleid;
  • voert de pensioenregeling uit;
  • belegt de ingelegde pensioenpremies;
  • neemt besluiten over uw pensioen, bijvoorbeeld of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd;
  • ziet erop toe dat de externe partners hun rol goed vervullen tegen een redelijke prijs.

Het bestuur bestaat uit:

  • Onafhankelijk voorzitter;
  • 2 uitvoerend bestuursleden;
  • 6 niet uitvoerend bestuursleden (3 namens werkgevers, 2 namens werknemers en 1 namens pensioengerechtigden).

Een bestuurslid wordt benoemd als hij voldoet aan het functieprofiel voor de betreffende positie en na goedkeuring van DNB.

Alle bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid. De uitvoerend bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het beleid en voor het (laten) beleggen van de ingelegde pensioenpremies. De niet uitvoerende bestuursleden houden, naast de algemene bestuurstaken, toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

Dit zijn de bestuursleden
Hans Kestens
Onafhankelijk voorzitter
Peter Priester
Uitvoerend bestuurslid
Evalinde Eelens
Uitvoerend bestuurslid
Robin de Vries
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgevers
Leon van Gelder
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgevers
Eva Schuring
Niet-uitvoerend bestuurslid namens pensioengerechtigden
Chris van Loon
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers
Martin van Rossum
Niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers
 

Verantwoordingsorgaan (VO) adviseert het bestuur

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd. Het VO behartigt de belangen van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en adviseert het bestuur over een aantal specifieke zaken die in de Pensioenwet zijn genoemd.

Het VO geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en:

  • adviseert het bestuur over het beleid;
  • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd.
Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan
Arno Dijksterhuis
Voorzitter namens werkgevers
Mario Dost
Namens werknemers
Aad Hoogendoorn;
Namens werknemers
Mat Zeegers
Namens werknemers
Marco de Groot
Namens pensioengerechtigden

Beloningsbeleid

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging heeft een beloningsbeleid (pdf) voor het bestuur.

De EU heeft de verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) opgesteld. Hierin staat dat wij als pensioenfonds moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van informatie over duurzaam beleggen. Ook ons beloningsbeleid valt onder deze eisen. 
 

Pensioenadministratie, vermogensbeheer, bestuursondersteuning

Niet alle taken worden door het pensioenfonds zelf uitgevoerd. Om de pensioenadministratie, het vermogensbeheer en de bestuursondersteuning in goede banen te leiden, besteden we deze belangrijke taken uit aan professionele partijen. 

Dit zijn de partijen waaraan voornoemde taken zijn uitbesteed
TKP
De uitvoering van de pensioenadministratie is uitbesteed aan TKP. Pensioenfonds Particuliere Beveiliging stelt hoge eisen aan de dienstverlening. Met TKP zijn over de kwaliteit van de dienstverlening concrete afspraken gemaakt. Er zijn duidelijke normen vastgelegd over de snelheid en kwaliteit van de service in de vorm van een Service Level Agreement (SLA). Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd. De naleving daarvan wordt ieder kwartaal getoetst. Pensioenfonds Particuliere Beveiliging hoopt op die manier samen met de uitvoerder te komen tot een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening aan (ex-)deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Columbia Threadneedle Investments 
​In het jaarverslag vindt u het belegd vermogen. Dat geld beheren we niet zelf. Dat laten we doen door Columbia Threadneedle Investments.

Montae & Partners
De Nederlandsche Bank stelt strenge eisen aan besturen van pensioenfondsen. Besturen moeten invulling geven aan hun verantwoordelijkheden en waarborgen dat er voldoende deskundigheid is. Montae & Partners helpt het bestuur om effectief en efficiënt te kunnen besturen.