Overslaan en naar inhoud gaan

Wordt u ons bestuurslid? Meld u dan uiterlijk 9 maart aan!


Kandidaatstelling voor vertegenwoordiger pensioengerechtigden in bestuur

Op 1 juli 2022 loopt de termijn van Chris Lonsain, het bestuurslid namens de pensioengerechtigden, af. Hiermee komt deze functie beschikbaar. Wij leggen hieronder uit hoe u zich kandidaat kunt stellen en wat de voorwaarden zijn voor deze functie. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar.

Rol van gevraagd bestuurslid

De bestuurder is verantwoordelijk voor alles dat door of namens het pensioenfonds wordt gedaan of nagelaten. Samen met de medebestuurders is de bestuurder verantwoordelijk voor de strategie van het pensioenfonds, het vormgeven, vaststellen, beheren en controleren van beleid en pensioenvermogen en werving en selectie van nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestaat uit 2 groepen bestuursleden: uitvoerende bestuursleden en niet-uitvoerende bestuursleden. De plek die in het bestuur vrijkomt is een rol van niet-uitvoerend bestuurder. Het niet-uitvoerend bestuurslid ziet toe op de correcte uitvoering van het beleid door de uitvoerend bestuurders en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds waaronder de evenwichtige belangenafweging tussen deelnemers, slapers en pensioengerechtigden.

Wij zoeken enthousiaste kandidaten die voldoen aan het profiel

Als bestuurslid beschikt u over de nodige pensioenkennis, vaardigheden en eigenschappen om het pensioenfonds mede te kunnen leiden. U heeft een opleidingsachtergrond op WO/HBO-niveau. Ervaring in een toezichtfunctie, zoals een raad van toezicht of een raad van commissarissen is een pré. U bent bereid als kandidaat deel te nemen aan verkiezingen door pensioengerechtigden van het pensioenfonds. De verkiezingen staan gepland voor de eerste week van mei 2022.

Kandidaatstelling

Kandidaten kunnen worden voorgedragen door de werknemersverenigingen. De werknemersverenigingen kunnen daarbij ook personen voordragen die geen pensioengerechtigde zijn bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft de vraag al bij de werknemersverenigingen neergelegd of zij een kandidaatstelling overwegen. Tevens kunnen individuele verkiesbare pensioengerechtigden van het pensioenfonds zich kandidaat stellen of zich laten voordragen door een andere pensioengerechtigde. Ook kunnen andere personen zichzelf kandidaat stellen of worden voorgedragen door pensioengerechtigden. Deze personen hoeven geen pensioen te hebben opgebouwd bij Pensioenfonds Particuliere Beveiliging, maar moeten in dat geval wel beschikken over de handtekeningen van minimaal 5 pensioengerechtigden van het pensioenfonds die de kandidaatstelling ondersteunen.  

Heeft u belangstelling?

Lees dan het volledige functieprofiel en de informatie over de organisatie van ons pensioenfonds. Eind januari 2022 sturen wij pensioengerechtigden persoonlijk een uitnodiging om zich kandidaat te stellen. 

U dient uw kandidaatstelling uitgebreid te motiveren in een brief. Uit de motivatie moet blijken waarom u vindt dat u voldoet aan alle opleidings-, competentie- en ervaringseisen uit het functieprofiel. Ook moet u uw curriculum vitae (cv) aanleveren.

De verkiezingscommissie van het pensioenfonds toetst of u voldoet aan het functieprofiel. U krijgt een bericht over de uitkomst van de toetsing en de verdere procedure.

Indiening kandidaatstelling

Uw kandidaatstelling (brief en cv) kunt u tot uiterlijk 9 maart 2022 sturen naar:

Per post

Pensioenfonds Particuliere Beveiliging 
Bestuursbureau
p/a Montae & Partners
Verrijn Stuartlaan 1-F 
2288 EK RIJSWIJK

Of per e-mail

E-mailadres: bpfbeveiliging-bestuursondersteuning@montaepartners.nl.

Procedure

De procedure is als volgt:

  1. De verkiezingscommissie van het pensioenfonds toetst of de voorgedrag(en) kandida(a)t(en) voldoet c.q. voldoen aan het functieprofiel. 
  2. Bij meerdere geschikte kandidaten worden verkiezingen gehouden. Alle kandidaten worden hiervan op de hoogte gebracht. De eventuele verkiezingen worden naar verwachting gehouden in de eerste week van mei 2022.
    Indien er één geschikte kandidaat is, vinden geen verkiezingen plaats. De kandidaat wordt in dat geval geacht te zijn verkozen.  
  3. Het bestuur benoemt de gekozen kandidaat onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).
  4. Vervolgens wordt de kandidaat ter goedkeuring voorgelegd aan DNB. Pas nadat DNB haar goedkeuring heeft gegeven, is de procedure voltooid. 

Vragen

Eventuele vragen kunt u sturen naar de verkiezingscommissie: 
E-mailadres: bpfbeveiliging-bestuursondersteuning@montaepartners.nl.