Overslaan en naar inhoud gaan

Strategie

In onze strategie geven we aan hoe we onze visie werkelijkheid maken. En welke maatregelen we daarvoor (moeten) nemen, dit noemen we de strategische ambities. Kortom: wat we doen.

Strategische ambitie 1: Binding met ons pensioenfonds

We ondernemen acties om te zorgen voor draagvlak, verbinding en waar mogelijk groei. Het pensioenfonds is gericht op samenwerking en stelt zich servicegericht en dienstbaar op.

Het aantal mensen dat in de beveiliging werkt verandert de laatste tijd niet of nauwelijks. De uitvoeringskosten (per deelnemer) nemen niet af, en onze financiële positie (dekkingsgraad) wordt door de lage rentestand negatief beïnvloed. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende draagvlak voor het pensioenfonds blijft bestaan? We doen dat door gericht contact te houden en de dialoog aan te gaan met alle partijen die direct financieel belang hebben bij het pensioenfonds: de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Maar ook met opdrachtgevers, de brancheorganisaties en de vakbonden. 

Het bestuur van Pensioenfonds Particuliere Beveiliging blijft de verschillende mogelijkheden onderzoeken om andere partijen bij ons te laten aansluiten. Dat doen we onder meer via de netwerken van onze uitvoeringspartners en de individuele bestuursleden. 

Strategische ambitie 2: Zelfredzame deelnemers en ontzorgde werkgevers

Het pensioenfonds streeft er continu naar om de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een zo goed mogelijk inzicht te bieden in de op te bouwen, te bereiken en te ontvangen pensioenen. Dit draagt er aan bij dat de betrokkenen weten waar ze aan toe zijn in hun persoonlijke financiële situatie. En zelf kunnen afwegen of ze eventuele extra oudedagsvoorzieningen nodig hebben en kunnen regelen.

Ontzorgen doet het pensioenfonds door behulpzaam te zijn op de momenten die er toe doen, door voorspelbaar te handelen en zich servicegericht op te stellen.

Strategische ambitie 3: Uw geld wordt goed beheerd.

Het bestuur waakt over de pensioenen. Het doel van het pensioenfonds is de betaalde premies veilig te beheren en te laten groeien tot de beoogde pensioenen. Dat waken doet het bestuur op een aantal manieren. 

Ten eerste door de belegde middelen op de juiste manier te beschermen tegen financiële risico’s. Een voorbeeld daarvan is het beschermen van de nominale dekkingsgraad. Concreet houdt dit in dat het bestuur streeft naar verantwoorde groei via beleggingen, maar dat het vooral ook van belang is, dat er niet gekort hoeft te worden op de pensioenen als er tegenwind is op de financiële markten. De lage rente is en blijft voor ons een grote zorg. Omdat de gevolgen voor onze deelnemers én werkgevers groot kunnen zijn, blijven we dit duidelijk onder de aandacht brengen.

Een tweede aspect waarop gestuurd wordt, zijn de kosten van het pensioenfonds. We geven geld uit om de pensioenregeling goed uit te voeren. Onze uitvoeringskosten zijn ongeveer gelijk aan wat Nederlandse pensioenfondsen gemiddeld per deelnemer uitgeven. Toch willen we onze kosten graag verlagen. We werken immers voor mensen met relatief lage lonen en kleine pensioenen. Het bestuur heeft als doel de kosten lager dan of gelijk aan vergelijkbare fondsen te houden. Per activiteit is het bestuur gericht op het bereiken van een gunstige prijs - kwaliteit verhouding. Voorbeelden daarvan zijn afspraken met uitvoerders die goed werk leveren, op basis van een vaste prijs. 

Ook andere kosten blijven we in het oog houden (cost control). Als we kans zien kosten te verlagen, doen we dat. We sturen zelfs steeds meer op kosten. We blijven alle mogelijkheden om onze kosten te verlagen dus op de voet volgen. En we leggen daarover ook verantwoording af.

Onze strategie vastleggen en steeds consequent uitvoeren

We vertalen onze strategie elk jaar in een jaarplan dat door de verschillende portefeuilles binnen het pensioenfonds wordt uitgevoerd. Zo zorgen we ervoor dat onze strategie niet alleen goed is vastgelegd maar ook in de praktijk wordt uitgevoerd.