Zoeken

Onze missie, visie en strategie

Missie

Met onze missie geven we aan waarom Pensioenfonds Beveiliging bestaat. En wat onze identiteit is. Kortom: waarvoor we staan.

  • We handelen altijd in het belang van onze deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.  We zijn een betrouwbaar pensioenfonds dat zijn financiële verplichtingen nu en in de toekomst waarmaakt. We zijn integer. We voeren de gemaakte afspraken met en tussen sociale partners uit;
  • We doen dat op een professionele, maar ook pragmatische en no-nonsense manier;
  • Onze communicatie is aansprekend en persoonlijk. Ook als het gaat over risico’s, rechten en koopkracht van deelnemers.

Visie

In onze visie geven we aan welk toekomstbeeld we nastreven. En waarom we daarvoor kiezen. Kortom: waarvoor we gaan.

We willen onze deelnemers het gevoel geven dat zij bij ons op de beste manier pensioen opbouwen. Wij zijn een pensioenfonds dat is gestoeld op solidariteit en collectiviteit. Solidariteit betekent dat we risico’s delen die een individu niet wil en kan dragen. Collectiviteit betekent dat we samen beleggen, omdat dat een beter rendement oplevert. Bovendien zijn de risico’s dan beter beheersbaar en de kosten lager.

Hier willen wij over 5 jaar staan:

In 2022 is Pensioenfonds Beveiliging een zelfstandig fonds met een stabiele organisatie. We scoren goed op dienstverlening, beleggingsrendement en communicatie. We werken efficiënt en houden oog voor samenwerkingsmogelijkheden, zodat we kunnen profiteren van schaalvoordelen.

Dat is waar wij naartoe werken, onze ‘stip op de horizon’.

Strategie

In onze strategie geven we aan hoe we onze visie werkelijkheid maken. En welke maatregelen we daarvoor (moeten) nemen. Kortom: wat we doen.

Zorgen voor meer draagvlak, groei en verbinding

Het aantal mensen dat in de beveiliging werkt verandert de laatste tijd niet of nauwelijks. De uitvoeringskosten (per deelnemer) nemen niet af, en onze financiële positie (dekkingsgraad) daalt door de lage rentestand juist wél. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende draagvlak voor het pensioenfonds blijft bestaan?

Dat kan bijvoorbeeld door andere groepen bij ons te laten aansluiten. Maar er zijn meer manieren om als fonds te groeien. We blijven de verschillende mogelijkheden onderzoeken.  

Dat doen we onder meer via de netwerken van onze uitvoeringspartners en de individuele bestuursleden. Andere juridische vormen (fusie, APF etc.) behoren ook nog steeds tot de mogelijkheden.

Uitvoeringskosten verlagen

We geven geld uit om de pensioenregeling goed uit te voeren. Onze uitvoeringskosten zijn ongeveer gelijk aan wat Nederlandse pensioenfondsen gemiddeld per deelnemer uitgeven. Toch willen we onze kosten graag verlagen. We werken immers voor mensen met relatief lage lonen en kleine pensioenen. Een ‘tegenstelling’ tussen de relatieve uitvoeringskosten en relatief kleine pensioenen draagt niet bij aan het draagvlak voor de uitvoering van de regeling door het fonds.

Te hoge kosten zijn dus een bedreiging. Mede daarom maakten wij afspraken met uitvoerders die (veel) goedkoper werken, op basis van een fixed fee. Ook andere kosten blijven we in het oog houden (cost control). Als we kans zien kosten te verlagen, doen we dat. We sturen zelfs steeds meer op kosten. We blijven alle mogelijkheden om onze kosten te verlagen dus op de voet volgen. En we leggen daar ook verantwoording over af.

Constante aandacht voor lage rente

De rente is al enige tijd erg laag. Die lage rentestand is op meerdere manieren een bedreiging voor ons. We hebben door de lage rente al enige tijd te maken met een te lage dekkingsgraad. We kunnen de volgende maatregelen nemen om de dekkingsgraad te laten stijgen:

  •  de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen níet verhogen (dus geen indexatie)
    de kans is klein dat we de pensioenen de komende jaren kunnen verhogen. Ook de afgelopen jaren konden we de pensioenen niet verhogen. Voor veel deelnemers wordt het uiteindelijke pensioen waarschijnlijk lager dan verwacht. 
  • de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen verlagen
    een pensioenverlaging zorgt ten eerste voor minder pensioen voor onze (gepensioneerde) deelnemers. Maar een pensioenverlaging zorgt ook voor minder vertrouwen in de pensioenregeling én het -fonds.

De lage rente is en blijft voor ons een grote zorg. Omdat de gevolgen voor onze deelnemers én werkgevers groot kunnen zijn, moeten we dit vaker en duidelijker onder de aandacht brengen.

Individualisering omzetten in kansen

Werknemers in de beveiliging bouwen verplicht pensioen op bij ons. We verwachten dat deze verplichtstelling de komende jaren blijft bestaan.

Maar het nieuwe pensioenstelsel gaat waarschijnlijk wél iets veranderen. We hebben de partijen waar wij mee samenwerken gevraagd hoe wij hier het beste op kunnen inspelen; dat blijven we doen. We zien trouwens voldoende kansen. Onze deelnemers zijn gemiddeld relatief jong. Een pensioenstelsel met meer persoonlijke pensioenpotjes zou voor hen een voordeel kunnen zijn

Positief bijdragen aan de beeldvorming van de pensioensector

Veel mensen die in Nederland pensioen opbouwen hebben een negatief beeld van de pensioensector. Wij zijn natuurlijk niet het grootste pensioenfonds in Nederland. Toch leveren wij graag een bijdrage om het vertrouwen in de pensioensector weer wat te vergroten. Dat doen we door begrijpelijk te communiceren en de negatieve berichten in de media te nuanceren en uit te leggen.

Risicobereidheid in kaart brengen en zorgen voor een passend beleggingsbeleid

We beleggen een groot deel van de pensioenpremies. We hebben enige tijd geleden al onderzocht hoeveel risico onze deelnemers hierbij willen nemen. Die risicobereidheid hebben we vervolgens vertaald naar de zogenaamde pijnpuntenmatrix.

In 2020 gaan we dit opnieuw onderzoeken, in samenhang met de geplande ALM-studie. Op basis van de uitkomsten passen we ons beleggingsbeleid waar nodig aan. Daarna willen we vaker onderzoek doen naar de risicobereidheid van onze deelnemers. Zodat ons beleggingsbeleid zoveel mogelijk in lijn is met wat onze deelnemers willen.

Voorbereid zijn op toenemende geschiktheidseisen

De eisen waaraan bestuursleden van een pensioenfonds moeten voldoen worden steeds strenger. Hierdoor wordt het voor de cao-partijen - die de bestuursleden voordragen - steeds moeilijker om geschikte kandidaten te vinden. Dat is ook voor ons een risico.

We volgen dit risico samen met de cao-partijen en bespreken of we hiervoor, wanneer nodig, een oplossing kunnen vinden.. Het bestuur blijft zijn eigen deskundigheid en competenties checken. Als dat nodig is, zorgen wij ervoor dat de deskundigheid wordt verhoogd en competenties worden aangevuld. Bijvoorbeeld door een cursus of training.

Onze strategie vastleggen

We vertalen onze strategie elk jaar in een jaarplan. Zo zorgen we ervoor dat onze strategie goed is vastgelegd.