Zoeken

Het bestuur

 

Hans Kestens, onafhankelijk voorzitter

hanskestens "Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestuur en daarmee het fonds in zijn totaliteit. In het bijzonder onderhoud ik contacten met de werkgevers, werknemers en toezichthouders. De pensioenen die wij aanbieden zijn niet verschrikkelijk royaal. Ik hoop dat wij samen met werknemers en werkgevers, in staat zijn een zo voorspelbaar mogelijk pensioen te realiseren. Daarvoor moeten financiële markten ons gunstig gezind zijn. Het is belangrijk dat deelnemers op moment van pensionering, hun leven als voorheen kunnen voortzetten. Dat betekent in hun huis blijven wonen, op vakantie gaan. Kort gezegd: op een plezierige en gezonde wijze oud worden!"

Peter Priester, uitvoerend bestuurslid

"Ik ben een van de uitvoerend bestuurders. Ik heb daarbij binnen het bestuur de portefeuille integraal risicomanagement en pensioenzaken & communicatie. Pensioenfondsen hebben te maken met een toenemend complexe en sterk veranderende omgeving. Als bestuur willen wij daarom zowel de financiële als niet financiële risico's waarmee wij geconfronteerd kunnen worden monitoren en waar nodig actie ondernemen. Het belangrijkste wat ik wil voorkomen is dat het verwachtingspatroon van deelnemers afwijkt van de feitelijke situatie na pensionering. Ik zie het als onze plicht om al het mogelijke te doen om deelnemers actief te informeren over de werkelijke waarde van hun opgebouwde rechten."

Evalinde Eelens, uitvoerend bestuurslid

"Ik ben sinds 1 augustus 2018 uitvoerend bestuurder bij het fonds. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille balansmanagement.

In een toenemend complexe financiële wereld wil het bestuur voldoende inzicht hebben in ontwikkelingen die het pensioenfonds beïnvloeden. Met mijn ervaring bij uitvoeringsorganisaties en mijn financiële kennis streef ik er naar om bij te dragen aan een goed pensioen voor alle deelnemers."

Tom Uittenbogaard, niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgevers

tomuittenbogaard.jpg

"Integer besturen, waakzaam zijn en de deelnemers behulpzaam zijn bij de zoektocht naar zekerheid in de toekomst. Daar sta ik voor. Beveiligers wil ik met mijn bijdrage in de Portefeuille Pensioenzaken en Communicatie begrijpelijke en eerlijke informatie bieden. Alleen de juiste verwachtingen kunnen worden waargemaakt. Dat past bij een goede financiële planning van iedere pensioendeelnemer."


 

Robin de Vries, niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgevers

robindevries.jpg "Ik ben bestuurder namens de werkgevers en zit daarnaast in de Portefeuille Balansmanagement van het fonds. Ik vind het belangrijk dat beveiligers samen sparen voor hun oude dag. Ook vind ik het belangrijk dat het fonds een voorziening biedt wordt voor je nabestaanden mocht je komen te overlijden of als je zelf arbeidsongeschikt wordt. Ik ben er trots op dat de beveiligingssector zijn eigen pensioenfonds heeft. Een fonds van en voor beveiligers waarin werknemers en werkgevers samen bepalen wat de inhoud en het niveau van de regeling is, wat dat mag kosten en hoe bestuur er voor zorgt dat er zorgvuldig en netjes met de ingelegde premies wordt omgegaan."

Mick Verbrugge, niet-uitvoerend bestuurslid namens werkgevers

"Pensioen is (straks) een wezenlijk deel van je inkomen. Het is dus van belang dat dit goed wordt geregeld. Hiervoor maak ik mij hard. Binnen het fonds is mijn aandachtsgebied het risicomanagement, daarom maak ik vanuit het bestuur onderdeel uit van de portefeuille Risk & Compliance. Beleggen en pensioenadministratie brengen risico’s met zich mee en het is van belang dat we die risico’s adequaat beheersen. Vanuit mijn financiële rol bij een beveiligingsbedrijf doe ik dat ook dagelijks. Feitelijk net als in de beveiliging waar we ook risico’s willen beheersen."

Chris Lonsain, niet-uitvoerend bestuurslid namens gepensioneerden

chrislonsain.jpg "Ik ben namens "Ik ben namens pensioengerechtigden bestuurslid. Het is van groot belang dat deelnemers aan onze regeling kunnen terugvinden hoeveel ze ongeveer zullen ontvangen bij pensionering. Kort samengevat: kijk van tijd-tot-tijd op www.mijnpensioenoverzicht.nl."

Chris van Loon, niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers

Chris%20van%20Loon

"Sinds 2014 ben ik voor 50% van mijn tijd benoemd tot adviseur pensioenen binnen De Unie.  Ik houd mij onder andere bezig met het optreden als belangenbehartiger. Hierbij nemen de onderhandelingen over pensioenregelingen uiteraard een belangrijke plaats in.
De beveiligingswereld is mij niet vreemd. Ik heb in de loop van de jaren veel beveiligers individueel bijgestaan en frequent contacten onderhouden met verschillende werkgevers in de regio.

In mijn vrije tijd maak ik muziek in een harmonieorkest, ben ik secretaris van die muziekvereniging en doe ik aan genealogie."

 

Willem Jan Boot, niet-uitvoerend bestuurslid namens werknemers

Willem%20Jan%20Boot

"Ik heb ruim 15 jaar ervaring als bestuurder van pensioenfondsen. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Werknemers in de particuliere beveiliging moeten erop kunnen vertrouwen dat het inkomen voor hun oude dag in goede handen is: dat het optimaal wordt beheerd. Ook moeten werknemers en gepensioneerden weten waar ze op kunnen rekenen."