Zoeken

2020: pensioenafspraken

Hoe is deze regeling tot stand gekomen?

De werkgevers- en werknemersorganisaties sloten in 2018 een nieuwe cao (collectieve arbeidsovereenkomst) af. Daarom is de pensioenregeling ook aangepast.

Waarom is de regeling aangepast?

Pensioen is fors duurder geworden. Dit is veroorzaakt door de aanhoudend lage rente en het feit dat we langer leven. Als de regeling niet verandert, zou de pensioenpremie die werkgevers en werknemers samen betalen, fors omhoog moeten.

De premie was in 2016 30,6% van de pensioengrondslag. Voor 2020 zou deze hoger dan 40% van de pensioengrondslag moeten worden. Dit zou een stijging van ruim 30% in 4 jaar betekenen. De werkgevers- en werknemersorganisaties willen niet dat de pensioenpremie verder omhoog gaat. Daarom is de pensioenregeling veranderd per 1 januari 2020.

Afspraken tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties

In de cao-afspraak van 2018 is afgesproken hoeveel geld beschikbaar is voor de pensioenregeling. Dit is 12,3% van de totale loonsom in 2018. Dit beschikbare bedrag wordt jaarlijks berekend ten opzichte van het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd in dat jaar. Dit is de som van alle pensioengrondslagen. De pensioengrondslag is het jaarsalaris vermindert met een franchise.  

In de cao-afspraak van 2018 is het beschikbare geld in de bedrijfstak voor de pensioenen vastgesteld. Als de bedrijfstak groeit dan groeit de hoeveelheid beschikbaar geld vanzelf mee. Vakbonden en werkgevers laten de gemaakte cao-afspraak bij het fonds controleren door een externe pensioenspecialist. Pensioenverbeteringen zijn op twee manieren mogelijk:

 1. als pensioen goedkoper wordt;
 2. als er meer geld beschikbaar komt.

In de cao-afspraak staan vaste afspraken over het beschikbare geld. In de tijd tussen de cao-afspraak van 2018 en de nieuwe regeling in 2020 is pensioen duurder geworden. Verbetering lukt met het beschikbare geld alleen als pensioenen goedkoper worden. Maar het pensioen is na 2018 juist duurder geworden. Als pensioen goedkoper wordt dan gaan we de opbouw verhogen. Tot het fonds de opbouw van de belasting niet verder meer mag verhogen.

De cao-partijen hebben voor alle beveiligers de pensioengrondslag voor de komende drie jaar verhoogd door bevriezing van de franchise. De hoogte van de opbouw wordt vastgesteld met het beschikbare geld.

Ik ben werkgever

Voor u is er niks veranderd:

De pensioenpremie gaat niet omhoog

De kosten van de huidige pensioenregeling zijn een probleem. Als de regeling niet verandert, zou de pensioenpremie die u en uw werknemers samen betalen, fors omhoog moeten. Dit komt onder andere door de lage rente en omdat we langer leven. De werkgevers- en werknemersorganisaties willen niet dat de pensioenpremie verder omhoog gaat. Daarom hebben ze een premiebudget van 12,3% van de totale loonsom afgesproken.  

De verdeling van de premie tussen werkgever en werknemers blijft hetzelfde. U kunt maximaal 40% van de premie in rekening brengen bij uw werknemers.

Geen veranderingen in pensioenaangifte

De veranderingen in de pensioenregeling hebben geen gevolgen voor uw pensioenaangifte.

Ik ben werknemer

Voor u is er sinds 1 januari 2020 het volgende veranderd:

 • In de oude regeling tot 2020: Als pensioen duurder werd dan bleef de opbouw gelijk maar moest meer geld beschikbaar komen. De premie werd dan verhoogd.
 • In de nieuwe regeling vanaf 2020: Als pensioen duurder wordt dan staat het beschikbare geld op het niveau in 2018 vast en daardoor gaat de opbouw omlaag.
 • Als pensioenopbouw goedkoper wordt dan gaat de opbouw omhoog. De hoogte wordt ieder jaar berekend.

Wat betekent dit voor uw partnerpensioen?

Als u overlijdt krijgt uw partner een partnerpensioen. Ook het partnerpensioen verandert.

 • Het partnerpensioen dat u tot 1 januari 2021 heeft opgebouwd, verandert niet.

 • In 2021 bouwt u 1,36% ouderdomspensioen op.
  Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. In 2021 bouwt u dus minder partnerpensioen op. In de jaren erna volgt de opbouw van het partnerpensioen ook de opbouw van het ouderdomspensioen.

 • Als u overlijdt, kijken we ook naar het aantal jaren dat u nog pensioen had kunnen opbouwen tot uw pensioendatum.
  Voor deze periode gaan we uit van een pensioenopbouw van 1,875% van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen schommelt hierdoor minder dan de opbouw van uw ouderdomspensioen.

U bouwt tot en met 2023 pensioen op over een groter deel van uw salaris

U bouwt pensioen op over uw brutosalaris. Maar niet over uw hele salaris. Dat hoeft niet, omdat u later ook AOW krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet de franchise. Die kon tot 1 januari 2020 elk jaar veranderen. Van 2020 tot en met 2023 is de franchise hetzelfde: € 20.938 per jaar.

U bouwt in 2020 dus 1,36% pensioen op over uw bruto jaarsalaris boven de € 20.938. Er geldt een maximum: verdient u meer dan € 58.311 dan bouwt u over het hogere salaris geen pensioen bij ons op.

Als we de pensioenen kunnen verhogen met een toeslag, dan volgen we de prijzen

We probéren uw pensioen elk jaar te verhogen met een toeslag. Uw pensioen blijft dan hetzelfde waard. Tot nu toe keken we voor een verhoging naar de stijging van de lonen. Sinds 1 januari 2020 kijken we naar de stijging van de prijzen in Nederland.

De afgelopen jaren konden we uw pensioen niet verhogen, want daarvoor was onze financiële situatie niet goed genoeg.

Wat blijft hetzelfde?

In uw pensioenregeling blijft ook een aantal zaken hetzelfde.

 • In zowel de oude als in de nieuwe regeling is er een kans dat het eenmaal opgebouwde pensioen in de toekomst verlaagd moet worden (korten).
 • Het al opgebouwde pensioen vóór 2020 verandert niet door de nieuwe regeling.
 • U en uw werkgever betalen pensioenpremie. De verdeling blijft hetzelfde: uw werkgever betaalt 60% van het totaal, u betaalt 40%. Op uw salarisstrook staat hoeveel pensioenpremie u betaalt.

Wat gebeurt er na 2023?

De nieuwe pensioenafspraken in de cao gelden tot 2023, dus zolang de cao Particuliere Particuliere Beveiliging geldt. Wat er na 2023 gebeurt, is afhankelijk van de afspraken die de werkgevers- en werknemersorganisaties maken.

Uw pensioen checken?

Wilt u weten wat de veranderingen voor u betekenen? Ga dan naar www.beveiligingspensioen.nl/pensioendashboard. Log eenvoudig in met uw DigiD. Let op: bent u arbeidsongeschikt? Dan kunt u het pensioendashboard niet raadplegen.

In het Uniform Pensioenoverzicht dat u in 2020 krijgt, staat wat de veranderingen betekenen voor uw pensioen. En begin februari 2020 zijn uw gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl aangepast aan de nieuwe pensioenregeling.

Blijf op de hoogte. Bekijk de video

Heeft u vragen over de veranderingen in de pensioenregeling? Kijk dan de video dat we hebben opgenomen: Video over de nieuwe pensioenregeling.

Ik ben arbeidsongeschikt

Dan gelden de wijzigingen onder 'Ik ben werknemer' ook voor u. Daarnaast is dit ook veranderd:

Het salaris voor de pensioenopbouw gaat niet meer automatisch omhoog

Het salaris voor de pensioenopbouw gaat niet meer automatisch omhoog.
U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en bouwt daarom (gedeeltelijk) premievrij pensioen op. De premie hiervoor betaalt het pensioenfonds. Die premie wordt gebaseerd op het brutosalaris dat u verdiende voor u arbeidsongeschikt werd. Dit salaris dat meetelt voor de premievrije pensioenopbouw ging tot nu toe automatisch omhoog als de salarissen omhoog gingen volgens de cao. En met hetzelfde percentage.

Sinds 1 januari 2020 is dat niet meer zo. Het salaris voor uw pensioenopbouw gaat alleen omhoog als we als pensioenfonds de pensioenen kunnen verhogen. De verhoging volgt dan de stijging van de prijzen in Nederland. Zie ook: 'Als we de pensioenen kunnen verhogen met een toeslag, volgen we de prijzen' onder: 'Ik ben werknemer'. 

Ik ben gepensioneerd

Voor u is er niks veranderd. 

Ik ben oud-werknemer

Voor u is er niks veranderd.

We staan klaar om u te helpen!

Heeft u vragen of wilt u hulp? Op deze pagina staan veel antwoorden. Onze experts staan klaar om u te helpen.

Werknemers:
050 -  582 19 24
pensioen@beveiligingspensioen.nl

Werkgevers:
050 - 582 19 25
werkgever@beveiligingspensioen.nl