Zoeken

2020: Nieuwe pensioenafspraken

Hoe is deze regeling tot stand gekomen?

De werkgevers- en werknemersorganisaties sloten in 2018 een nieuwe cao (collectieve arbeidsovereenkomst) af. Daarom is de pensioenregeling ook aangepast.

Waarom is de regeling aangepast?

De kosten van de huidige pensioenregeling zijn een probleem. Als de regeling niet verandert, zou de pensioenpremie die werkgevers en werknemers samen betalen, fors omhoog moeten. Dit komt onder andere door de lage rente. De werkgevers- en werknemersorganisaties willen niet dat de pensioenpremie verder omhoog gaat. Daarom is de pensioenregeling veranderd per 1 januari 2020.

Ik ben werkgever

Voor u is er niks veranderd:

De pensioenpremie gaat niet omhoog

De kosten van de huidige pensioenregeling zijn een probleem. Als de regeling niet verandert, zou de pensioenpremie die u en uw werknemers samen betalen, fors omhoog moeten. Dit komt onder andere door de lage rente. De werkgevers- en werknemersorganisaties willen niet dat de pensioenpremie verder omhoog gaat. Daarom hebben ze afgesproken dat het premiecentage hetzelfde blijft: 12,3% van de salarissom.

De verdeling van de premie blijft gelijk

De verdeling van de premie tussen werkgever en werknemers blijft hetzelfde. U kunt maximaal 40% van de premie in rekening brengen bij uw werknemers.

Geen veranderingen in pensioenaangifte

De veranderingen in de pensioenregeling hebben geen gevolgen voor uw pensioenaangifte.

Ik ben werknemer

Voor u is er sinds 1 januari 2020 het volgende veranderd:

De premie komt vast te staan. Uw pensioenopbouw kan per jaar verschillen

In de pensioenregeling tot en met 31 december 2019 stond vast hoeveel pensioen u opbouwt. En hoeveel pensioen u later krijgt. In de pensioenregeling vanaf 1 januari 2020 geldt staat alleen de pensioenpremie vast.

Het risico dat u minder pensioen krijgt dan u misschien verwacht, ligt bij u. Daar staat tegenover dat u ook een kans heeft dat uw pensioen hoger is.

De oude pensioenregeling (tot 1 januari 2020) heet ook wel een middelloonregeling. De huidige pensioenregeling is een Collective Defined Contribution-regeling (CDC).

Het opbouwpercentage verandert ieder jaar

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op over uw brutosalaris. Tot 1 januari 2020 was dat een vast percentage. Per 1 januari 2020 kan dat percentage elk jaar wat hoger of lager zijn. In 2020 bouwt u 1,49% pensioen op (dit was 1,875%). Lees bij 'U bouwt tot en met 2023 pensioen op over een groter deel van uw salaris' meer over uw pensioenopbouw.

Aan het eind van ieder jaar bepaalt het pensioenfonds opnieuw hoeveel pensioen u het volgende jaar opbouwt. Eind 2020 weet u dus hoeveel pensioen u in 2021 gaat opbouwen. Het opbouwpercentage kan nooit hoger zijn dan 1,875% (dit is wettelijk vastgelegd).

Wat betekent dit voor uw partnerpensioen?

Als u overlijdt krijgt uw partner een partnerpensioen. Ook het partnerpensioen verandert.

  • Het partnerpensioen dat u tot 1 januari 2020 heeft opgebouwd, verandert niet.
  • In 2020 bouwt u 1,49% ouderdomspensioen op. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. In 2020 bouwt u dus minder partnerpensioen op. In de jaren erna volgt de opbouw van het partnerpensioen ook de opbouw van het ouderdomspensioen.
  • Als u overlijdt, kijken we ook naar het aantal jaren dat u nog pensioen had kunnen opbouwen tot uw pensioendatum. Voor deze periode gaan we uit van een pensioenopbouw van 1,875% van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen schommelt hierdoor minder dan de opbouw van uw ouderdomspensioen.

Waarom verandert de pensioenopbouw elk jaar?

Dit heeft te maken met de pensioenpremie. Tot nu toe werd elk jaar berekend hoeveel (extra) pensioenpremie er nodig was om ervoor te zorgen dat u 1,875% pensioen kon opbouwen. Die pensioenpremie ging bijna elk jaar omhoog door de lage rente en doordat we ouder worden. De kosten werden dus steeds hoger.

De werknemers- en werkgeversorganisaties hebben afgesproken dat de pensioenpremie voortaan hetzelfde blijft. En elk jaar bekijkt het pensioenfonds opnieuw hoeveel pensioen u kunt opbouwen van die premie. In 2020 bouwt u minder pensioen op dan in de afgelopen jaren. Er is ook een kans dat u in de jaren daarna weer meer pensioen opbouwt. Bijvoorbeeld als de rente omhoog gaat of als de beleggingsresultaten goed zijn.

U bouwt tot en met 2023 pensioen op over een groter deel van uw salaris

U bouwt pensioen op over uw brutosalaris. Maar niet over uw hele salaris. Dat hoeft niet, omdat u later ook AOW krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet de franchise. Die kon tot 1 januari 2020 elk jaar veranderen. Van 2020 tot en met 2023 blijft de franchise hetzelfde: € 20.938 per jaar.

U bouwt in 2020 dus 1,49% pensioen op over uw brutojaarsalaris boven de € 20.938. Er geldt een maximum: verdient u meer dan € 57.232, dan bouwt u over het hogere salaris geen pensioen bij ons op.

Er komt een speciale premiepot

Er is een speciale premiepot. Als het financieel goed gaat, bijvoorbeeld doordat de rente stijgt, dan gaat eerst het opbouwpercentage omhoog tot het fiscaal maximum opbouwpercentage van 1,875%. Als er nog meer ruimte is in de premie gaat de franchise omlaag. Als er daarna nog ruimte in de premie is en geld over is en de regeling niet verder verbeterd kan worden omdat het fiscaal maximum is bereikt, dan wordt een premiepot gevormd. Het geld in de premiepot gebruiken we om de pensioenopbouw in de toekomst op peil te houden.

Als we de pensioenen kunnen verhogen met een toeslag, dan volgen we de prijzen

We probéren uw pensioen elk jaar te verhogen met een toeslag. Uw pensioen blijft dan hetzelfde waard. Tot nu toe keken we voor een verhoging naar de stijging van de lonen. Sinds 1 januari 2020 kijken we naar de stijging van de prijzen in Nederland. Dit is wat minder gunstig, omdat de prijzen meestal minder stijgen dan de lonen.

De afgelopen jaren konden we uw pensioen niet verhogen, want daarvoor was onze financiële situatie niet goed genoeg.

Wat blijft hetzelfde?

In uw pensioenregeling blijft ook een aantal zaken hetzelfde.

Uw opgebouwde pensioen blijft hetzelfde

De nieuwe pensioenafspraken gaan over het pensioen dat u nog gaat opbouwen. Dus het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd tot 1 januari 2020 verandert niet.

De verdeling van de pensioenpremie blijft hetzelfde

U en uw werkgever betalen pensioenpremie. De verdeling blijft hetzelfde: uw werkgever betaalt 60% van het totaal, u betaalt 40%. Op uw salarisstrook staat hoeveel pensioenpremie u betaalt.

Wat gebeurt er na 2023?

De nieuwe pensioenafspraken in de cao gelden tot 2023, dus zolang de cao Particuliere Beveiliging geldt. Wat er na 2023 gebeurt, is afhankelijk van de afspraken die de werkgevers- en werknemersorganisaties maken in de cao.

Uw pensioen checken?

Wilt u weten wat de veranderingen voor u betekenen? Ga dan naar www.beveiligingspensioen.nl/pensioendashboard. Log eenvoudig in met uw DigiD. Bent u arbeidsongeschikt? Dan kunt u het pensioendashboard niet raadplegen.

Ook in het Uniform Pensioenoverzicht dat u in 2020 krijgt, staat wat de veranderingen betekenen voor uw pensioen. En begin februari 2020 zijn uw gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl aangepast aan de nieuwe pensioenregeling.

Blijf op de hoogte. Bekijk de video

Heeft u vragen over de veranderingen in de pensioenregeling? Kijk dan de video dat we hebben opgenomen: Video over de nieuwe pensioenregeling.

Ik ben arbeidsongeschikt

Dan gelden de wijzigingen onder 'Ik ben werknemer' ook voor u. Daarnaast is dit ook veranderd:

Het salaris voor de pensioenopbouw gaat niet meer automatisch omhoog.

U bent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en bouwt daarom (gedeeltelijk) premievrij pensioen op. De premie hiervoor betaalt het pensioenfonds. Die premie wordt gebaseerd op het brutosalaris dat u verdiende voor u arbeidsongeschikt werd. Dit salaris dat meetelt voor de premievrije pensioenopbouw ging tot nu toe automatisch omhoog als de salarissen omhoog gingen volgens de cao. En met hetzelfde percentage.

Sinds 1 januari 2020 is dat niet meer zo. Het salaris voor uw pensioenopbouw gaat alleen omhoog als we als pensioenfonds de pensioenen kunnen verhogen. De verhoging volgt dan de stijging van de prijzen in Nederland. Zie ook: 'Als we de pensioenen kunnen verhogen met een toeslag, volgen we de prijzen' onder: 'Ik ben werknemer'.

Ik ben gepensioneerd

Voor u is er niks veranderd. 

Ik ben oud-werknemer

Voor u is er niks veranderd.

We staan klaar om u te helpen!

Heeft u vragen of wilt u hulp? Op deze pagina staan veel antwoorden. Onze experts staan klaar om u te helpen.

Werknemers:
050 -  582 19 24
pensioen@beveiligingspensioen.nl

Werkgevers:
050 - 582 19 25
werkgever@beveiligingspensioen.nl